Gesprek over uitgeverij Le Port a jauni

dimanche 14 juillet
03.36u - 03.36u

Prix: Gratis Langue: FR Lieu:

Avec

dichter Mo Abbas en uitgeefster Sarah Rolfo; Moderator: Dulia Lengema

Gesprek over uitgeverij Le Port a jauni (Frans/Arabisch tweetalige poëzie).